ДИ ЕМ Дизайн ООД е регистрирано проектантско бюро с рег. Nо 000772. Бюрото е основано през 2007 година от арх. Здравко Кузманов и инж. Емилия Kузманова и предлага широка гама от проектантски услуги. DM Design Ltd is a registered design bureau reg. No. 000772. The bureau was founded in 2007 by arch. Zdravko Kuzmanov and eng. Emilia Kuzmanova and offers a wide range of design services.


Clients / Клиенти